kalenteriin
wilma

Luonnontiedepainotus

Opetusministeriö on myöntänyt Nurmon lukiolle erityisen tehtävän, luonnontiedelinjan, syksys­tä 1995 lähtien. Erikoistumi­saineet ovat mate­ma­tiikka, fysiik­ka, kemia, bio­logia, maantiede ja tieto­tekniik­ka. Luonnontiedelinjalla pyritään herättä­mään näihin aineisiin suuntau­tu­neiden opiskeli­joi­den kiin­nostusta edelleen niiden jatko-opintoi­hin sekä tarjo­amaan hyvät lähtö­koh­dat matematii­kan, luonnon­tietei­den, tekniikan, tietoteknii­kan, lääketie­teiden, maa- ja metsä­tieteiden sekä farmasi­an jatko-opintoi­hin.

Luonnontiedelinjan opiskeli­jan opinto-ohjelma poikkeaa yleislukion opiskelijan ohjel­mas­ta seuraa­vilta osin:

Opinto-ohjelmaan tulee kuulua vähintään 12 kurssia (e =erikoislukio) seuraa­vista kursseista:

Erikoistumisoppiaineet (koskee syksystä 2016 lähtien aloittavia):

  • pitkä matematiikka; kurssit MAA15e - MAA22e
  • fysiikka, kurssit FY9e - FY13e
  • kemia, kurssit KE7e - KE9e
  • biologia, kurssit BI6e - BI10e
  • maantiede, kurssit GE5e - GE7e
  • tietotekniikka, kurssit TT2e - TT4e

Muut oppiaineet:

  • englanti: kurssi ENA11e Luonnontieteellinen sanasto
  • historia: kurssit HI8e Arkeologia
  • kuvataide: kurssi KU7e Tietokonegrafiikka

Näiden kurssien sisällöt löytyvät Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma 2016. Erikoislukion kursseille voivat osallistua myös yleislukion opiskelijat, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen ja opetusryhmissä on tilaa.

Opiskelija voi jättää pois korkeintaan 8 minkä tahansa oppiaineen pakol­lista kurssia. Kuiten­kin jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista on opiskeltava vähintään puolet.