kalenteriin
wilma

Opinnoista

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Luokattomana toimivassa lukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio 2 - 4 vuodessa opiskelijan oman opinto-ohjelman mukaan. Neljän vuoden opinto-ohjelmasta tehdään erillinen sopimus, kysy lisää opinto-ohjaajalta tai rehtorilta. Opinnot aloitetaan valmiilla lukujärjestyksellä. Ensimmäisen vuoden jaksojen 2-6 valinnat tehdään elokuun aikana. Seuraavan opintovuoden valinnat tehdään lukuvuoden loppupuolella toukokuussa. Opiskelijalla on mahdollisuus tarkistaa valintojaan ennen jakson vaihtumista.

Lukio-opiskelu päättyy ylioppilastutkintoon, jonka sisältö myös on jossain määrin valinnainen. Suurin osa opiskelijoista suorittaa ylioppilastutkinnon keväällä kolmen vuoden kuluttua opiskelun alkamisesta. Ylioppilastutkinnon suorittamista voi sekä nopeuttaa että hidastaa. Kaikkia ylioppilaskokeita ei tarvitse suorittaa yhdellä kerralla, vaan eri kokeisiin voi osallistua eri kirjoituskerroilla. Ylioppilastutkinnon kokeet voi aloittaa joko keväällä tai syksyllä, ja ne tulee suorittaa korkeintaan kolmena peräkkäisenä kirjoituskertana.

Nurmon lukiossa opiskellaan 6-jaksojärjestelmän mukaan. Lukuvuosi on jaettu kuuteen, suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Jokai­ses­sa jaksossa voi opiskella korkeintaan kuutta jaksotuksessa mukana olevaa kurssia. Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon. Jakson aikana opis­kel­luista kursseista pidetään kokeet kuutena peräkkäisenä koulu­päivänä. Opiskelijoiden saatua jakson päätyttyä arvosanat jär­jes­tetään hylättyjä kursseja koskevia uusintakokeita­, Myös hyväksyttyjä kursseja varten on uusintakoepäiviä.

Nurmon lukiossa on mahdollista saada lisäopetusta kaikissa lukion oppi­aineissa. Lisäope­tukseen käytettävä tuntimäärä voi vaihdella lukuvuosittain. Yleensä opetusta on voitu tarjota kaikille halukkaille. Aloit­teen lisäopetuksen saamiseen edel­ly­tetään yleensä tulevan opiskelijalta.

Lukion opiskelija voi rehtorin hyväksynnällä lukea koko­nais­kurs­simääräänsä kursseja myös muista oppilaitoksista, mikäli ne vas­taavat lukion opetussuunnitelman tavoitteita. Mikäli opiskelija aikoo suorittaa jonkin kurssin muussa oppi­lai­toksessa tarkoitukse­na liittää se kokonaiskurssi­mää­räänsä, kannattaa etukäteen selvittää rehtorilta kurs­sin hyväk­syttä­vyys Nurmon lukion kurssiksi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea kurssien hyväksilukemista lukioaikaisesta ohjatusta ja tavoitteellisesta urheiluharjoittelusta tai muusta toiminnasta (esimerkiksi musiikin opinnot musiikkiopistossa). Kursseja voidaan myöntää ensimmäisenä vuonna kolme, toisena vuonna kolme ja kolmantena kaksi kurssia. Päätöksen asiasta tekee opiskelijan esityksestä rehtori.