kalenteriin
wilma

Oppiaineet

Matematiikka

Matematiikan merkitys kasvaa koko ajan yhteiskunnassa. Nykytieteet, muutkin kuin luonnontieteet ja tekniikka, rakentuvat paljolti matemaattisten mallien käyttöön; niiden pohjalta luodaan uusia rakenteita tai ennusteita. Tästä johtuu, että matematiikka on tärkeä väline jatko-opinnoissa: se on kieli, jota opiskelussa tarvitaan. Toinen matematiikan merkitys on sen loogista ajattelua kehittävä vaikutus. Matematiikka on lukiossa pakollinen aine, siitä on kaksi erilaista oppimäärää: pitkä matematiikka tai lyhyt matematiikka. Pitkässä matematiikassa on 10 pakollista ja 3 syventävää kurssia. Erikoislukion kurssit mukaan lukien pitkän matematiikan kursseja on 22. Lyhyessä matematiikassa on 6 pakollista ja kaksi syventävää. Näiden lisäksi on yksi koulukohtainen syventävä kurssi.

Fysiikka

Nurmon lukiossa sinulla on valittavana 13 - 14 kurssia fysiikkaa. Valtakunnallisten kurssien lisäksi lukion kurssivalikoimaan kuuluvat laborointi, ilmakehää ja avaruutta käsittelevä kurssi, elektroniikka sekä modernin fysiikan jatkokurssi, jossa käsitellään tarkemmin nykypäivän fysiikkaa. Lisäksi Nurmon lukio on osallisena Cern-verkostossa, jonka puitteissa lukiolta suoritetaan tiedeopintomatka Cerniin, Sveitsiin, aina kun vuoro osuu kohdalle.

Kemia

Kemiaa on tarjolla yhteensä yhdeksän kurssia. Valtakunnallisten kurssien lisäksi voit perehtyä ravintokemiaan, orgaaniseen kemiaan ja laborointiin. Kertauskurssilla kaikki kemiasta hankitut tiedot nivelletään yhdeksi kokonaisuudeksi, jota sovelletaan erilaisissa ongelmissa - näin saat hyvän pohjan monenlaisiin jatko-opintoihin.

Tietotekniikka

Tietotekniikka kuuluu erottamattomana osana nyky-yhteiskuntaan. Lähes kaikissa ammateissa ja kaikilla työpaikoilla käytetään tietotekniikkaa päivittäin. Tämän vuoksi jokaisen on hyvä hankkia ainakin perustaidot yleisimmin käytettävistä ohjelmista.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus valmentaa lukiolaisen kaikille pakolliseen päättökokeeseen. Se antaa hyvän pohjan kirjoittamiseen, erilaisten tekstien lukemiseen, puhumiseen ja ryhmätaitoihin, joita tarvitaan jo lukiossa sekä lukion jälkeisessä opiskelussa ja työelämässä. Tavoitteena on sivistynyt ja aktiivinen kansalainen, joka selviytyy vaativistakin puhe- ja kirjoitustilanteista sekä tuntee omaa kulttuuriaan.

Englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä

Suomalaiset nuoret tunnetaan maailmalla kielitaidostaan!

Meillä voit kehittää taitojasi A-englannissa, A- ja B-ruotsissa. Saksaa, ranskaa ja venäjää voit aloittaa uutena kielenä. Kielitaitoaan pääsee käyttämään ja laajentamaan myös kansainvälisissä hankkeissa.

Historia

Historiaa on aina arvostettu ja historia on kiinnostavaa, jopa jännittävää. Historiaa tarvitaan opiskelussa, työelämässä, vapaa-ajalla ja matkoilla. Media ja ympäristö ovat täynnä historiaa. Vapaa-ajan lisääntymisen myötä historiatiedon tarve kasvaa mm. viihdeteollisuuden sisällöissä.

Historiaa tutkitaan tieteellisesti ja muut tieteet tarvitsevat historiaa. Historia kertoo ihmisten hyvät ja huonot teot. Tästä seuraa kiinnostava kysymys: voiko virheistä oppia? Historia selittää tapahtumien syyt ja seuraukset sekä historia opettaa ajattelemaan kriittisesti ja puolueettomasti. Historia on myös menneisyyden todisteiden eli lähteiden tulkintaa, joka osaltaan opettaa näkökulmien etsimistaitoja. Aikamatka menneisyyteen toteutuu aihekokonaisuuksittain, jotka edellyttävät tapahtumajärjestyksen ja mittasuhteiden sekä poliittisen maantieteen hallintaa. Myös myöhemmin laadittujen aineistojen tulkintataitoihin täytyy perehtyä.

Yhteiskuntaoppi

Miksi kansalaisuus, laillisuus, hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkeitä? Mihin suomalaisten käsitys hyvästä elämästä ”lintukodissa” perustuu? Kysymykset ovat tärkeitä, koska opiskelijana - tulevana veronmaksajana, kuluttajana, työntekijänä tai yrittäjänä - sinä tarvitset yhteiskuntaa. Tärkeä jatkokysymys on: kuinka arvokkaaksi tai hyödylliseksi koet hyvinvointimallin? Yhteiskuntaoppi antaa tietoja joiden avulla aktiivinen ihminen osaa vaikuttaa arkielämän ongelmiin, koska hän tietää oikeudet ja velvollisuudet sekä tuntee toimintaympäristöt ja hallitsee mediataidot.

 Yrittäjyyskasvatus

Tulevaisuuden työtehtäviä tehdään paljolti yrittäjinä. Yhä useampi työpaikka onkin yritys, joka on ostettu, peritty tai perustettu. Tästä syystä lukio-opiskelun tulee antaa valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, luovuuteen, vuorovaikutustaitoihin ja yrittäjyyteen.

Nurmon lukio on mukana Nuori yrittäjyys - Vuosi yrittäjänä ohjelmassa, Yrittämällä eteenpäin - hankkeessa ja nuorten yrittäjyyskasvatuskeskuksen (YES) kumppanuuskoulu. Oppiaineissa käytetään yrittäjyyskasvatusta tukevia opetustapoja ja -aineistoja. Yhteistyötä tehdään esim. ammattikorkeakoulun yrittäjyyslinjan kanssa.

Nurmon lukio tarjoaa yrittäjyyden kipinäkurssina yrittäjyystiedon perusteet kurssin (YR1), jonka aikana opiskelijoita kannustetaan harkitsemaan mahdollisuutta kokeilla suojatussa toimintaympäristössä yrittämistä. Nurmon lukiossa voit osallistua koko vuoden kestävään vuosi yrittäjänä ohjelmaan (YR2)

Psykologia

Psykologia on tiede, joka tutkii empiirisin menetelmin ihmisen toimintaa: käyttäytymistä ja mielen tapahtumia. Nurmon lukiossa sinulla on valittavissa 8 kurssia psykologiaa. Valtakunnallisten kurssien lisäksi Nurmon lukion kurssivalikoimaan kuuluvat koulukohtaisina kursseina Sosiaalipsykologian kurssi (PS 6) ja Ihmissuhdekurssi (PS 7) sekä erityisesti psykologian ainereaaliin valmentava Eksperttikurssi (PS 8). Sosiaalipsykologia käsittelee sosiaalista vuorovaikutusta yksilöiden ja ryhmien välisissä suhteissa. Kurssi on tärkeä psykologian ainereaaliin osallistuville (valtakunnallisten kurssien ohella). Ihmissuhdekurssi puolestaan on enemmän ”elämää varten” ja se käsittelee ihmissuhteisiin liittyviä lainalaisuuksia laajasti erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä. Kurssi suoritetaan yhden viikonlopun aikana ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan psykologiaa!

Filosofia

Filosofian opiskelun avulla voit parantaa ajattelu- ja argumentaatiotaitoja. Voit myös tavoitella suurempaa viisautta ja opit toimimaan hyvien päämäärien puolesta. Lukion filosofiaa opiskellaan antiikin filosofien hengessä, siksi filosofia alkaa ihmettelystä. Ihmettelyä seuraa kysymykseen liittyvien näkökulmien erittely ja lopuksi pyrkimys hyvin perusteltuun vastaukseen. Filosofian perusluonne on keskustelu ja vuorovaikutus. Filosofian olemus palvelee nykymaailman tarpeita, koska jatkuva muutos ja infotulva vaatii järkevää ja loogista ajattelua kehittäviä opintoja.

Uskonto

Uskonnon kursseilla saat mahdollisuuden tietoon, pohdintaan ja elämyksiin niin oman kuin suurten maailmanuskontojen parissa. Uskonto on kulttuurin kompassi. Se auttaa ymmärtämään meidän ihmisten käyttäytymistä eri puolilla maailmaa eri aikoina. Uskonnossa ollaan suurten kysymysten äärellä: kuka olen, mikä on elämäni tarkoitus, minne olen matkalla vai olenko menossa minnekään.

Elämänkatsomustieto

Mitä tarkoittavat maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus? Kuinka voi rakentaa eettisesti, tiedollisesti ja yhteiskunnallisesti ehyen ja vastuullisen elämänkatsomuksen? Kuinka kulttuuri-identiteetti vaikuttaa yksilöön ja millaisia maailmanselittämistapoja pitäisi tuntea?

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen ymmärryksen kehitystä. Lisäksi annetaan opiskelijalle valmiuksia tarkastella katsomuksellisia kysymyksiä monipuolisesti, taitavasti ja luovasti. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus.

Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta ja vastuullisuutta sekä erilaisten näkökulmien ja katsomustapojen huomioimista.

Nurmon lukion opetussuunnitelmassa on tarjolla valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit.

Biologia

Biologian kurssivalikoima on Nurmon lukiossa mielenkiintoinen ja kattava. Valtakunnallisten kurssien lisäksi on tarjolla luonnonharrastajille kasvien lajintuntemus- (BI 10) ja maastokurssi (BI 9), tuleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille mikrobiologiaa (BI 8) ja kaikille ainetta painottaville laborointia (BI 6). Reaalikokeeseen valmistautuville on räätälöity evoluutioekologian kurssi (BI 7). Oppilasryhmien kiinnostus eri aloja kohtaan sekä jatko-opintosuunnitelmat vaikuttavat kurssien sisältöihin. Kurssien suunnittelun kulmakivenä on lukion oppimäärän tukeminen ja syventäminen, jolloin yo-kokeessa ja pääsykoekimarassa opiskelijamme olisivat vahvoilla - unohtamatta biologisen tietämyksen tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä, tiedostavana ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä.

Maantiede

Maantieteessä tarjoamme tavallista laajemman valikoiman kursseja. Valtakunnallisten kurssien lisäksi harjaannutamme kartanlukutaitoja ( GE 6), tutkimme kehitysmaiden erityispiirteitä (GE 5) ja syvennämme Suomen maantieteen tietämystä (GE 7). Kurssien sisällöt tukevat lukion oppimäärää maantieteessä sekä muissa yhteiskunnallisissa oppiaineissa. Maantiede harjaannuttaa kansalaistaitoja ja kasvattaa yhteiskunnalliseen vastuuseen, esimerkiksi digitaalinen paikkatieto, kunnallinen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi tulevat tutuiksi. Maantieteen kurssit ovat todellisia ”jokamiehenkursseja.”

Musiikki

Nurmon lukion musiikinkursseilla tutustutaan musiikkiin monipuolisesti soittaen, laulaen ja monin tavoin itseilmaisua harjoittaen. Tavoitteena on lisätä oppilaiden musiikillista yleissivistystä. Jokaisella kurssilla pyritään käymään joko konsertissa, musiikkinäytelmässä tai musikaalissa.

Kuvataide

Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käden ja aivojen yhteistyö on tehnyt ihmisestä ihmisen. Katsot juuri nyt tietokoneen näytön kuvaa, joka on monitasoinen; siinä on oma muoto- ja värimaailma, pieniä näkymiä todellisuudesta, kirjaimia ja numeroita - kaikki visuaalisen ajattelun rakennusaineita. Kuvantekijät ja -lukijat ovat tulevaisuuden taitajia.

Terveystieto

Terveystieto on nuoren arkea lähellä oleva oppiaine, joka on noussutkin ainereaalin kirjoitetummaksi aineeksi. Kolmen valtakunnallisen terveystiedon kurssin lisäksi lukiossamme voi suorittaa toiminnallisen ensiapukurssin, jossa myös opiskelijat pääsevät tekemään ensiavun opetusvideota. Kohti ylioppilaskirjoituksia-kurssilla valmistaudutaan terveystiedon ainereaaliin. Tervetuloa kartuttamaan terveysosaamistasi oman ja toisten terveyden edistämiseksi.

Liikunta

Nurmon lukiossa on mahdollisuus suorittaa liikuntakursseja, joissa tavoitteena on mielekäs liikunnan harrastaminen. Valtakunnallisten kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja ovat palloilu-, aerobicista tanssiin-, hyvään kuntoon- ja erikoistanssikurssi, jossa opetellaan lisäohjelmistoa näyttäviin vanhojen tansseihin. Tutustumme mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin (esim. ratsastus, melonta, jousiammunta, curling, suojalkapallo ja liikuntakeskuksien ryhmäliikuntatunnit). Kurssien tarkempi sisältö päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lisäksi lukiossamme on mahdollisuus suorittaa liikunnan lukiodiplomi. Tervetuloa kokemaan liikunnan iloa!

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta on kaksi pakollista kurssia lukiossa. Kursseihin kuuluvat opinto-ohjaajan pitämien opotuntien lisäksi myös infotilaisuuksia esim. ylioppilaskirjoituksista ja jatko-opintomahdollisuuksista. Opinto-ohjaajan työ painottuu vahvasti henkilökohtaiseen ohjaukseen. Sen osana jokainen lukio-opiskelija käy kerran vuodessa keskustelemassa opinto-ohjaajan kanssa sen hetkisistä kouluasioistaan.