Yleistä tietoa lukio-opiskelusta

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen, ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Luokattomana toimivassa lukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio 2 - 4 vuodessa opiskelijan oman valinnan mukaan. Koulun opetussuunnitelma 2016 löytyy tästä. 

Lukio-opiskelu päättyy ylioppilastutkintoon, jonka sisältö myös on jossain määrin valinnainen. Suurin osa opiskelijoista suorittaa ylioppilastutkinnon keväällä kolmen vuoden kuluttua opiskelun alkamisesta. Ylioppilastutkinnon suorittamista voi sekä nopeuttaa että hidastaa. Kaikkia ylioppilaskokeita ei tarvitse suorittaa yhdellä kerralla, vaan eri kokeisiin voi osallistua eri kirjoituskerroilla. Ylioppilastutkinnon kokeet voi aloittaa joko keväällä tai syksyllä, ja ne tulee suorittaa korkeintaan kolmena peräkkäisenä kirjoituskertana. Ylioppilastutkinto tehdään sähköisesti kannettevilla tietokoneilla syksystä 2016 alkaen erillisen aikataulun mukaan.

Nurmon lukiossa opiskellaan 6-jaksojärjestelmän mukaan. Lukuvuosi on jaettu kuuteen, suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Jokai­ses­sa jaksossa opiskellaan tavallisesti viittä tai korkeintaan kuutta kurssia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Jakson aikana opis­kel­luista kursseista pidetään kokeet kuutena peräkkäisenä koulu­päivänä. Tällöin koulupäivä alkaa kokeella (8-11) ja sen jälkeen jatkuu kertaustunnilla (11.30-13.00) seuraavan päivän koetta varten. Jakson kuluessa ei yleensä pidetä kokeita lukuunottamatta pieniä kertauksia sekä kielten kuullunym­mär­tämisko­keita. Opiskelijoiden saatua jakson päätyttyä arvosanat tietoonsa, jär­jes­tetään noin 1-2 viikon kuluessa hylättyjä kursseja koskeva uusintakoe­. Myös hyväksyttyjä kursseja varten on uusintakoepäiviä.

Lukiossa on mahdollista saada lisäopetusta kaikissa lukion oppi­aineissa. Tukiope­tukseen käytettävä tuntimäärä voi vaih­della lukuvuosittain. Yleensä tukiopetusta on voitu tarjota kaikille halukkaille. Aloit­teen tukiopetuksen saamiseen edel­ly­tetään yleensä tulevan opiskelijalta.

Lukion opiskelija voi rehtorin hyväksynnällä lukea kursseja myös muista oppilaitoksista, mikäli ne vas­taavat lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Mikäli opiskelija aikoo suorittaa jonkin kurssin muussa oppi­lai­toksessa tarkoituksena liittää kurssi lukion oppimäärään, kannattaa selvittää etukäteen rehtorilta kurs­sin hyväk­syttä­vyys Nurmon lukion kurssiksi. Opiskelija voi lukea kursseihinsa koulun ulkopuolella tehtyä työtä esimerkiksi liikunnan parissa.